POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji:

Firma EDIstone dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich klientów.

Przede wszystkim zależy nam na bezpieczeństwie danych osobowych naszych klientów, oraz zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest Edyta Mazurek, właściciel firmy EDISTONE., z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowska 52 (NIP: 8971159167), dalej zwana Administratorem.

Jakie dane zbieramy?

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • nagrania z monitoringu przedstawiające wizerunek Pana/Pani mogą być rejestrowane i przechowywane w naszym systemie wraz z datą i godziną wizyty.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:

 • realizacji zawartych umów;

 • realizacji jednostkowych zleceń;

 • świadczenia usług oraz innych związanych z przedmiotem naszej działalności;

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów, towarów i usług;

 • wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;

 • prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;

 • archiwizacyjnym.

 • dochodzenie należności.

 • rozpatrywania skarg lub roszczeń

Dane osobowe są przetwarzane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu skontaktowania się z Państwem aby uzyskać informacje zwrotne na temat zamówionego towaru lub usługi.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. Prawnie uzasadniony interes – polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed nimi w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

 • podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania uprawnionym do ich otrzymywania.

Jak długo przechowujemy dane?

 • nie będziemy przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne
 • dane przechowywać będziemy przez okres wymagany prawem

Prawa w stosunku do danych.

W stosunku do danych przysługują: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z kim kontaktować się celu realizacji praw?

Kontakt z Administratorem poprzez wysłanie maila na adres e-mail: biuro@edistone.pl